Ekologické poradenstvo

TALPA - RPF, s.r.o.

TALPA - RPF, s.r.o.

Bezvýkopová výstavba a renovace inženýrských sítí, řízené horizontální vrtání a protlaky, sanace znečištěných vod a zemin, biotechnologická dekontaminace, výstavba vodovodů a kanalizací, dodávky a montáž – tepelná čerpadla, řezání vodním paprskem.

278 kmČeská republika Ostrava - Kunčičky, Holvekova 645/36
Ekoporadenství – Ing. Radek Klvač

Ekoporadenství – Ing. Radek Klvač

Nabízím služby v oblasti nakládání s odpady, ochrany ovzduší, nakládání s vodami, EIA, IPPC a stavebního řádu. Zejména se jedná o vypracování potřebných dokumentů v oblasti životního prostředí, které potřebujete pro svoji podnikatelskou činnost. Dále ...

OTVORENÉ (nonstop)

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE VOZIDEL – Radomil Sikora

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE VOZIDEL – Radomil Sikora

Provádíme ekologickou likvidaci vozidel pro Ostravu a široké okolí. Likvidace vozidla je realizována ze zákona zdarma. Dále dle zákona musí vozidlo určené k likvidaci obsahovat všechny hlavní části. Postaráme se o Vaši likvidaci od A po Z. Vykoupíme a dobře …

Ekologie Ing. Petr Bartoš

Zajišťujeme řešení ekologické a vodohospodářské problematiky, jak ve fázi preventivní (studie, monitorovací systémy, havarijní plány, EIA, analýzy rizik, ekologické audity, hydrogeologické posudky), tak i ve fázi kontrolní (průzkum, monitoring, supervize ...

Mgr. Adrián Czernik – biologické hodnocení

Mgr. Adrián Czernik – biologické hodnocení

Biologická hodnocení a posouzení, naturová posouzení, biologický dozor staveb, botanické a zoologické průzkumy, posudky na zateplení, úpravy budov OPŽP, IROP (netopýři, rorýsi apod.), záchranné transfery zvířat a rostlin, realizace ochranných ...

EXWIN consult, s.r.o.

EXWIN consult, s.r.o.

Zabýváme se problematikou nebezpečí výbuchu hořlavých prachů, plynů a par kapalin v provozech. Zpracování DOPV a jiná poradenská činnost v oblasti nebezpečí výbuchu průmyslových prachů, plynů a par kapalin v provozech. Zpracování protokolů o určení ...

ZATVORENÉ (Otvára v 07:00)

SUBIO EKO s.r.o.

SUBIO EKO s.r.o.

Dlouholetý výrobce biologických přípravků na bázi užitečných mikroorganizmů a enzymů, které jsou vynikajícími ekologickými pomocníky v rozkladu, čištění a likvidaci nánosů a usazenin organických hmot v nejrůznějších prostředích. Naše mikrobiologické výrobky …

ZATVORENÉ (Otvára v 08:00)

EKOLA group, spol. s r.o.

EKOLA group, spol. s r.o.

Akreditovaná laboratoř. Měření, monitoring, snižování hluku: návrhy, posudky, studie, realizace – venkovní i pracovní prostředí. Specializované pracoviště hlukového mapování a GIS. Dodávky zvukoměrné techniky NORSONIC a hlukového software CADNA.

XANTE s.r.o.

Jsme poradenská, expertní a konzultační společnost. Naší hlavní prioritou je poskytovat svým zákazníkům kvalitní a komplexní služby. Poskytované služby: poradenství a konzultace systému managementu podle ISO 9001, 14001, OHSAS 18001, integrovaný ...

REC. ing. spol. s r.o.

REC. ing. spol. s r.o.

Jsme inženýrsko-dodavatelská firma se zaměřením na stavby biologických čistíren, odpadních vod a technologických celků ČOV. Nabízíme: technickou a metodickou pomoc při řešení problémů čistění odpadních vod, komplexní dodávky ČOV na klíč, montáž ...

273 kmČeská republika Petřvald, Ráčkova 1736 + pobočka
SG - Geoinženýring s.r.o.

SG - Geoinženýring s.r.o.

Specializovaná geotechnická firma, která se zabývá projektováním, inženýringem a project managementem zejména inženýrských podzemních a ekologických staveb a prováděním geotechnických a ekologických průzkumů, jakož i samostatnou realizaci výše uvedených ...

ZATVORENÉ (Otvára v 06:00)

PYRAMIS Q cz, s.r.o.

Specializované vzdělávání a poradenství v oblastech managementu jakosti, managementu ochrany životního prostředí (EMS), bezpečnostního managementu, metrologie, integrální logistiky, managementu obecně včetně řízení lidských zdrojů apod. Poradenská a ...

BIODEGRADACE s.r.o.

Odstranění odpadů (biodegradace, spalovna průmyslových odpadů, skládka nebezpečných odpadů), dekontaminace a sanace lokalit (sanace kontaminovaných zemin in situ, sanace kontaminovaných zemin on situ, sanace kontaminovaných vod), ekologická havarijní služba, …

Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s.

Organizace provádí osvětu a poskytuje vzdělávání a poradenství v ekologickém zemědělství. Zároveň propaguje Moravské Kopanice a Bílé Karpaty.

ZATVORENÉ (Otvára v 07:30)

REC Group s.r.o.

REC Group s.r.o.

Provozujeme vzdělávací Kongresové centrum u Zlína. Nabízíme kurzy ekologického vzdělávání pro firemní zaměstnance, děti i širokou veřejnost. Naše služby zahrnují také ekologické poradenství.

BT - Servis

BT - Servis

Bezpečnosti práce, požární ochrana, životní prostředí, hygiena práce. Provádí revize elektro, hromosvodů, plynu, zvedacího zařízení, tlakových nádob. Hasící přístroje, hydrantové systémy-prodej, servis. Zavádí systému OHSAS18001. Koordinátor stavby.

Kamil Hrbáč

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady. Poradenské služby v oblasti ekologie.

Ing. Ivan Garaja

Nabídka poradenství v oblasti podnikové ekologie, bezpečnosti a požární ochrany.

Autovrakoviště Kvasice Marek Dynka

Nabízím přepravu autovraku, ekologická likvidace všech autovraků, prodej náhradních dílů z rozebraných autovraků, sběrné místo autovraků a ekologickou likvidaci.

327 kmČeská republika Kvasice, Cukrovar 687

ZATVORENÉ (Otvára v 09:00)

Zelené bydlení

Nabídka školení, přednášek a exkurzí v oblasti ekologického bydlení. Poskytování poradenských služeb.

Mgr. Stanislav Mudra

Nabídka poradenství a služeb v oblasti ekologie, biologie a ochrany a tvorby životního prostředí.

BIOTREND MORAVA s.r.o.

Specializujeme se na získávání dotací na rekultivace a sanace starých ekologických zátěží pro města, obce, neziskové organizace, soukromé osoby a společnosti. Poradenská činnost v oblasti odpadového hospodářství a ochranu životního prostředí.

Eco Moravia

Poskytujeme služby v oboru aplikované ekologie a ochrany životního prostředí pro investory, stavební firmy a projektanty. Provádíme ekologický dozor na stavbách. Posuzujeme investiční záměry. Organizujeme semináře, poznávací exkurze a tématické přednášky na …

WSAEKO, s.r.o.

Nabídka vzorkování odpadů a podzemních vod včetně chemických analýz, měření skládkového plynu a inženýrsko-geologického průzkumu.

EPS, s.r.o.

EPS, s.r.o.

Dekontaminace zemin a podzemních vod od ropných látek pomocí bioremediačních prací (biodegradace) přímo na lokalitě nebo na dekontaminační ploše. Realizace geologických průzkumů, analýz rizika a hydrogeologických posudků.

Ekologické poradenství - Ing. Veronika Kašparová

Poradenské služby v oblasti životního prostředí, vodního hospodářství a provozování vodovodů a kanalizací. Prodej domovních čistíren odpadních vod, plastových jímek,septiků, zemních filtrů, lapáků tuku a ostatních plastových výrobků včetně zajištění projektu …

Ing. Jan Macháč

Nabídka environmentálního a ekologického poradenství a služeb, implementace a servisu systémů řízení jakosti a environmentálního managementu.

288 kmČeská republika Mořkov, Za sušárnou 11 + pobočka

ZATVORENÉ (Otvára v 07:00)

Ing. Jan Urbášek

Provádím chemickou likvidaci křídlatky, kosení a údržbu břehových porostů, lesnické a myslivecké činnosti. Nabízím poradenství a konzultace.

ZATVORENÉ (Otvára v 08:00)

Ing. Marcela Zuzánková

Poradenská činnost v oblasti ekologie, zpracování IPPC, zajišťování řízení EIA, odpadových auditů a správního řízení.

RNDr. Lenka FIlipová

Nabízím poradenství v oblasti životního prostředí, EIA a biologická hodnocení.

Mgr. Tomáš Kuras

Nabídka ekologických hodnocení v oblasti ochrany přírody.

RNDr. Alexander Skácel

Nabízíme konzultace v oblasti životního prostředí, zdravotních rizik a veřejného zdraví.

Ing. Roman Holý - Ekolpor

Poskytování poradenství a pořádání školení v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí a environmentálního managementu.

Mgr. Mária Paciorková

Poskytujeme poradenství v oblasti ochrany zemědělského půdního fondu, výpočet odvodů ze odnětí půdy ze ZPF, pedologie a návrh plánu rekultivace.

Ing. Jarmila Paciorková

Poskytuji poradenství v oblasti životního prostředí a studie vlivu staveb na životní prostředí.

RNDr. Leo Bureš - Ekoservis Jeseníky

Zpracování studií, projektů a expertíz v oblasti životního prostředí pro ministerstvo životního prostředí, okresní a městské úřady i soukromé firmy.

341 kmČeská republika Světlá Hora-Podlesí 30

ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o.

Zajišťujeme široké spektrum služeb při řešení problematiky ochrany životního prostředí od autorizovaného měření emisí a imisí, měření pracovního prostředí přes sledování kvality přírodních vod až k analýzám sedimentů, půd a veškerých druhů průmyslových ...

ZATVORENÉ (Otvára v 07:00)

ENGO servis s.r.o.

Projekční a inženýrská činnost, poradenství a konzultace v energetice, ekologii a strojírenství. Realizace staveb, energetické audity, zpracování odborných posudků dle zákona č.86/2002 Sb.

Ing. Karel Kořínek

Nabídka poradenství v oblasti životního prostředí a bezpečnosti práce v prostředí s nebezpečím výbuchu.

AWT Rekultivace a.s.

Rekultivace a stavební práce, likvidace ekologických zátěží, skládky, odpady, projekční činnost, doprava, těžká mechanizace.

NEW ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES s.r.o.

Zabýváme se analýzami, měřením kontrol a obnovitelnými zdroji energie. Specializujeme se na obnovu životního prostředí alternativními technologiemi. Zaměřujeme se na zpracování vody a tekutého odpadu i ekologickou výstavbu.

BD Enviro, s.r.o.

Nabídka ekologického poradenství, nakládání s odpady a stavebních prací.

ZATVORENÉ (Otvára v 07:00)

GEO Group, a.s.

Nabídka služeb v oboru aplikované geologie, především v oblastech spojených s ochranou životního prostředí.

E-expert, spol. s r.o.

E-expert, spol. s r.o.

Poskytujeme konzultační služby v oblasti životního prostředí. Nabízíme zpracování rozptylových studií, odborných posudků dle zákona o ochraně ovzduší, žádostí o integrované povolení (IPPC), oznámení a dokumentace EIA. Poradenství v oblasti emisí CO2 a dotací …