Zaobchádzanie s odpadmi

O.S.V.O. comp, a. s. - inžinierske stavby

Opravy, stavby, rekonštrukcie osvetlenia, výroba replík dobového osvetlenia a drobnej architektúry, výstavba telekomunikačných sietí. Zber a likvidácia nebezpečného odpadu.

49 kmPrešov, Strojnícka 18

FIAM, s.r.o.

Výroba a predaj PE fólií, obalov, vriec do košov, biodegradovateľných vriec, stretch fólií, toaletného papiera, hygienických potrieb, prostriedkov na umývanie riadov, recyklácia plastových odpadov.

RNDr. Juraj Zvarik CSc. - BIOS

Ponuka ekologických čistiacich a dezinfekčných prostriedkov na bežnú údržbu a hygienu, filtre na čistenie pitnej vody. Meranie vlastností odpadových vôd a odpadov, likvidácia odpadov.

RONAR s.r.o.

Poskytujeme komplexné služby v oblasti zneškodnenia a likvidácie azbestu. 15 rokov na trhu, viac ako 500 úspešných projektov v oblasti demontáže a likvidácie azbestu a eternitu z nás robia lídrov na trhu.

Miestny podnik služieb, s.r.o. Košice

Správa majetku mesta, vytváranie finančných zdrojov na jeho rozvoj a vytváranie verejnoprospešných aktivít, odstraňovanie čiernych skládok, údržba verejnej zelene, prevádzkovanie kúpaliska.

ROPA, EKOLÓGIA s.r.o.

Technológie PHM, servis a predaj výdajných stojanov. Revízia žúmp, čistenie nádrží . Predaj nádrží, konatejnerov na skladovanie PHM, vložkovanie nádrží. Likvidácia nebezpečných odpadov.

ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA HUMENNÉ

www.humenne.sk/download.php

Obr. 1 Nakladanie s odpadmi v meste Humenné v roku 2011 (%) 9% 91% materiálové zhodnotenie energetické zhodnotenie iné zhodnotenie spaľovanie skládkovanie iné zneškodnenie. Program odpadového hospodárstva mesta Humenné na roky 2016 - 2020 Strana 8 z 41 Tabuľka č. 3: Nakladanie s odpadmi v meste Humenné v roku 2012

EKOSERVIS, s.r.o. Humenné, Humenné, Kukureliho - kontakt a fakturačné údaje

www.azet.sk/firma/99333/ekoservis-s-r-o-humenne

ekoservish@stonline.sk. 057 / 775 67 73. EKOSERVIS, s.r.o. Humenné. Kukureliho 34. 066 01 Humenné. Kontaktovať e-mailom. Nakladanie s odpadmi. Prevádzkovanie regionálnej skládky odpadov. Dekontaminačné stredisko na kaly a zeminy znečistené ropnými látkami.

Zber a likvidácia odpadov Humenné (5 výsledkov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/zber-a-likvidacia-odpadov/hu …

Zber a likvidácia odpadov - Humenné (5 záznamov) Katalóg Služby a remeslá Ekologické a komunálne služby Zber a likvidácia odpadov Likvidácia pneumatík (12) Zobraziť viac kategórií a lokality ... podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi a nebezpečnými odpadmi. Skúšky nádrží, materiálov a výrobkov nedeštruktívnou metódou.

Kontakty firmy Chemes, a.s. Humenné Humenné, - Evropská databanka

www.edb.cz/firma-1280079-chemes-a-s-humenne/kont …

Kontakty firmy Chemes, Humenné, Humenné, Odborné prehliadky odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických, oprava vyhradených technických zariadení elektrických rozsahu oprava údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na miesta budúcej prevádzky - Evropská databanka

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A ...

www.humenne.sk/download.php

MESTO HUMENNÉ ýíslo: 134 / 2016 Strana 1 z 18 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI NA ÚZEMÍ MESTA HUMENNÉ Mesto Humenné na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. g) a § 6 ods. 1 zákona . 369/1990

Technické služby mesta Humenné, Humenné | Zoznam.sk

www.zoznam.sk/firma/3065160/Technicke-sluzby-mes …

Údržba a oprava verejných komunikácií, verejného osvetlenia, nakladanie s odpadmi a ostatné komunálne služby. Adresa: Sninská 27/1018, 06601 Humenné

Vyra ovanie jadrovo energetických zariadení a zaobchádzanie s RAO a VJP ...

inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Pub …

Technológie pre úpravu a spracovanie RAO Bohunické spracovateľské centrum (BSC RAO): cementácia, spaľovanie, vysokotlaké lisovanie a koncentrácia kvapalných RAO 2 Bitumenačné linky: fixácia koncentrátov do bitumenovej matrice v 200 l sude Vitrifikačná linka – fixácia chrompiku (médium používané na dochladzovanie paliva JE A-1) do sklenej matrice

Odpady- zaobchádzanie s odpadmi - Ťaháky-referáty.sk

mreferaty.aktuality.sk/Odpady--zaobchadzanie-s-o …

Odpady- zaobchádzanie s odpadmi „Starostlivosť o zlepšenie životného prostredia je jedným z kľúčových problémov ľudstva. Ide o snahu nájsť harmóniu medzi človekom a okolitým prostredím. Nie vždy sa tento stav podarí dosiahnuť. Človek, aj keď naďalej zostal súčasťou prírody, si buduje vlastný životný priestor ...

Odpady- zaobchádzanie s odpadmi | Ťaháky-referáty.sk

referaty.aktuality.sk/odpady-zaobchadzanie-s-odp …

Odpady- zaobchádzanie s odpadmi. Ťaháky-referáty / Prírodné vedy / Biológia. ... Nakladanie s odpadmi „Podľa zákona č. 223/2001 o odpadoch v znení neskorších predpisov sa za nakladanie s odpadmi považuje zber odpadov, ich preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania. ...

Recyklácia a nakladanie s odpadmi - Your Europe

europa.eu/youreurope/business/product-requiremen …

Recyklácia a nakladanie s odpadmi. Vyrábate, distribuujete alebo predávate v EÚ elektrické a elektronické zariadenia (EEZ)? V takom prípade z toho vyplývajú pre vás určité povinnosti aj po tom, ako spotrebitelia dané zariadenie prestanú používať a stane sa odpadom (odpad z elektrických a elektronických zariadení – OEEZ).

Radiačná bezpečnosť, ochrana životného prostredia a zaobchádzanie s RAO ...

www-old.vuje.sk/sk/nase-sluzby/radiacna-bezpecno …

Radiačná bezpečnosť. VUJE vyvíja a aplikuje metódy osobnej dozimetrie pracovníkov JE a metódy hodnotenia radiačnej situácie v priestoroch JE. Vyvíja metódy a monitoruje úniky z primárneho do sekundárneho okruhu cez netesnosti parogenerátorov. Selektívne monitoruje vzácne plyny a uhlíka C-14 vo výpustiach z JE.

Ekologické zaobchádzanie s odpadom v priemysle

www.mevako.sk/blog/ekologicke-zaobchadzanie-s-od …

Ekologické zaobchádzanie s odpadom v priemysle. 24.08.2018. Odpad, ako vedľajší produkt ľudskej činnosti, bol prítomný v životoch ľudí od vzniku prvých ľudských spoločenstiev. V súčasnej dobe majú odpady však inú povahu a charakter ako tie v minulosti. ... Je nesmierne dôležité, aby každé jedno zaobchádzanie s odpadmi ...

79/2015 Z.z. - Zákon o odpadoch a o zmene a doplne... - SLOV-LEX

www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/20 …

Nakladanie a iné zaobchádzanie s odpadom (1) ... Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto zákonom; ten, komu vyplývajú z rozhodnutia vydaného na základe tohto zákona povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade s týmto rozhodnutím. ...

Ako je to s odpadmi v zdravotníckych zariadeniach

www.odpady-portal.sk/Dokument/105014/ako-je-to-s …

Rezort zdravotníctva upravuje nakladanie s odpadmi zo zdravotnej starostlivosti Vyhláškou MZ SR č. č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia v ktorej sa ustanovuje jednak, že odpad sa z pracoviska zariadenia zbiera denne a oddelene.. Biologicky kontaminovaný odpad sa skladuje vo vyhradenom ...

"Žiadosť o vydanie povolenia na zaobchádzanie s omamnými a ...

knowww.eu/nodes/5ebba1e72f9b170fdd35652e

"Žiadosť o vydanie povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami" (§ 8, Zákon o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch) Zobraziť pojem v strome Domain: 14 Popis ... 4. na nakladanie s odpadmi vydaného podľa osobitného predpisu,1i) ak žiadateľ žiada o vydanie povolenia na nakladanie s odpadmi ...

"Odborná spôsobilosť na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými ...

knowww.eu/nodes/5ebba1e72f9b175f2635651c

2) alebo konopy, na spracovanie makovej slamy, spracovanie konopy okrem odrôd uvedených v Spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov,1fa) výskum, výučbu, expertíznu činnosť, prepravu a na nakladanie s odpadmi s obsahom omamných a psychotropných látok sa preukazuje osvedčením podľa odseku 4.

Nakladanie s odpadmi - HGM

www.hgm.sk/odpady.html

HGM - Žilina s.r.o - hydrogeológia, environmentálna geológia, odpadové hospodárstvo. (1) Odpadové hospodárstvo je súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a na nakladanie s odpadmi v súlade s týmto zákonom. (2) Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu ...